ابرها تو را گریه میکنند
مجید محمد
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 95نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین: ابرها تو را گریه میکنند

یک سطر از ابرها تو را گریه میکنند

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید محمد
60000 ریال