ابرها تو را گریه میکنند
مجید محمد
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ابرها تو را گریه میکنند

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید محمد
60000 ریال