دلتنگی بهانه است
مژده پاک سرشت
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دلتنگی بهانه است

از این قلم بخوانید

به قلم: مژده پاک سرشت
50000 ریال