گاهی فصلها هم کوچ می کنند
فرحناز متعالی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 148 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گاهی فصلها هم کوچ می کنند

از این قلم بخوانید

به قلم: فرحناز متعالی
70000 ریال