شلاقی ار ابریشم
سعید قربانیان
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 95نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شلاقی ار ابریشم

از این قلم بخوانید

به قلم: سعید قربانیان
70000 ریال