که باد در موهایش بنفش بود
حسن بهرامی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 1128 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از که باد در موهایش بنفش بود

از این قلم بخوانید

به قلم: حسن بهرامی
80000 ریال
به قلم: حسن بهرامی
80000 ریال