جا ماندن
لاله صبوری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از جا ماندن

از این قلم بخوانید

به قلم: لاله صبوری
70000 ریال