دریا در بازار ماهی فروشان
مبین اعرابی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 94نوبت چاپ 180 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دریا در بازار ماهی فروشان

از این قلم بخوانید

به قلم: مبین اعرابی
80000 ریال