میوه دادن درهای چوبی
ساتاز مصدق
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 93نوبت چاپ 148 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از میوه دادن درهای چوبی

از این قلم بخوانید

به قلم: ساتاز مصدق
40000 ریال