خرچنگی که عاشق ماه بود
رضا محمد زاده
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 156 صفحه45000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از خرچنگی که عاشق ماه بود

از این قلم بخوانید

به قلم: رضا محمد زاده
45000 ریال