بی‌دوربین به دیدار تو
آرش افشار
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 180 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بی‌دوربین به دیدار تو

از این قلم بخوانید

به قلم: آرش افشار
60000 ریال