جیبم پر از رد پاست
فرهاد شاهمرادیان
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 164 صفحه50000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از جیبم پر از رد پاست

از این قلم بخوانید

به قلم: فرهاد شاهمرادیان
50000 ریال