برای مسافرانی که می‌روند
کاوه شصتی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 148 صفحه35000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از برای مسافرانی که می‌روند

از این قلم بخوانید

به قلم: کاوه شصتی
35000 ریال