اذان به افق نیزه
سعیده اصلاحی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 148 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از اذان به افق نیزه

از این قلم بخوانید

به قلم: سعیده اصلاحی
40000 ریال