هر بار که آمدی بیایی رفتی
قاسم قاسمی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 92نوبت چاپ 164 صفحه40000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هر بار که آمدی بیایی رفتی

از این قلم بخوانید

به قلم: قاسم قاسمی
40000 ریال