تا دست به واژه می‌زنم می‌سوزد
مریم حقیقت
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 86نوبت چاپ 164 صفحه20000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تا دست به واژه می‌زنم می‌سوزد

از این قلم بخوانید

به قلم: مریم حقیقت
20000 ریال