صبح در فنجان نیلوفر
مهدی گنجی گوهری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 88نوبت چاپ 184 صفحه15000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از صبح در فنجان نیلوفر

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی گنجی گوهری
15000 ریال