شعری که شناسنامه توست
اعظم پشت مشهدی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 87نوبت چاپ 180 صفحه15000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شعری که شناسنامه توست

از این قلم بخوانید

به قلم: اعظم پشت مشهدی
15000 ریال