گوش ماهي لب ريز
انسیه موسویان
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۰نوبت چاپ اول۶۰ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گوش ماهي لب ريز

از این قلم بخوانید

به قلم: انسیه موسویان
۲۵۰۰۰ ریال