صف عاشقان تمامی ندارد
کریم رجب زاده
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر 87نوبت چاپ 180 صفحه12000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از صف عاشقان تمامی ندارد

از این قلم بخوانید

به قلم: کریم رجب زاده
12000 ریال