درختی که می‌دود
پرویز بیگی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۵۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از درختی که می‌دود

از این قلم بخوانید

به قلم: پرویز بیگی
۵۰۰۰۰ ریال
به قلم: پرویز بیگی
۱۵۰۰۰۰ ریال
به قلم: پرویز بیگی
۱۰۰۰۰۰ ریال