گوزن‌ها ماغ کشیدند
مژگان امیری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۶۸ صفحه۳۴۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از گوزن‌ها ماغ کشیدند

از این قلم بخوانید

به قلم: مژگان امیری
۳۴۰۰۰ ریال