آدامس گمشده
مهدی قنبری
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۲نوبت چاپ اول۴۸ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آدامس گمشده

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی قنبری
۳۵۰۰۰ ریال