شاعر یاغی
شراره کامرانی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۱۲ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شاعر یاغی

از این قلم بخوانید

به قلم: شراره کامرانی
45000 ریال
به قلم: شراره کامرانی
۲۲۰۰۰ ریال