چکمه های پاشنه بلندت کودتا میکنند
میثم باقری فر
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1401نوبت چاپ 190 صفحه450000 ریال سفارش آنلاین: چکمه های پاشنه بلندت کودتا میکنند

یک سطر از چکمه های پاشنه بلندت کودتا میکنند

از این قلم بخوانید

به قلم: میثم باقری فر
450000 ریال