مردي در ساعت صفر
سید محمد آتشی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ اول۱۰۴ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مردي در ساعت صفر

از این قلم بخوانید

به قلم: سید محمد آتشی
۲۲۰۰۰ ریال