جنگ میتوانست نام زنی یباشد
نسرین قربانی
سپید
در دست انتشار
شعر
سال نشر 1399نوبت چاپ 164 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: جنگ میتوانست نام زنی یباشد

یک سطر از جنگ میتوانست نام زنی یباشد

از این قلم بخوانید

به قلم: نسرین قربانی
200000 ریال