رنگین کمانی بر پیشانی
گلاره جمشیدی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۸۸ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از رنگین کمانی بر پیشانی

از این قلم بخوانید

به قلم: گلاره جمشیدی
80000 ریال
به قلم: گلاره جمشیدی
۳۰۰۰۰ ریال