چیزی که در ندارد درون ندارد
عماد موسوی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1132 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: چیزی که در ندارد درون ندارد

یک سطر از چیزی که در ندارد درون ندارد

از این قلم بخوانید

به قلم: عماد موسوی
150000 ریال