روزهای اول دنیا
مجید سعد آبادی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۱۰۴ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از روزهای اول دنیا

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید سعد آبادی
۳۵۰۰۰ ریال