کسی که یک نفر را میکشد دقیقا چند نفر را کشته است
محمدجواد شریف آبادی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 156 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: کسی که یک نفر را میکشد دقیقا چند نفر را کشته است

یک سطر از کسی که یک نفر را میکشد دقیقا چند نفر را کشته است

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدجواد شریف آبادی
90000 ریال