این جا همه غریبه اند
محمد تقی جعفری تفضل
سپید
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 148 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: این جا همه غریبه اند

یک سطر از این جا همه غریبه اند

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد تقی جعفری تفضل
70000 ریال