دموکراسی با دهان خونی
سعید قادری
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1397نوبت چاپ 188 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: دموکراسی با دهان خونی

یک سطر از دموکراسی با دهان خونی

از این قلم بخوانید

به قلم: سعید قادری
100000 ریال