دیگری
مهتاب تقی گیل
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه80000 ریال سفارش آنلاین: دیگری

یک سطر از دیگری

از این قلم بخوانید

به قلم: مهتاب تقی گیل
80000 ریال