فردا به خواستگاری ماه می‌رود
طیبه نیکو
سپید
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۲۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از فردا به خواستگاری ماه می‌رود

از این قلم بخوانید

به قلم: طیبه نیکو
۲۰۰۰۰ ریال