مردی که از ذهن پنجره رفت
حمیدرضا عبداله زاده
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 148 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از مردی که از ذهن پنجره رفت

از این قلم بخوانید

به قلم: حمیدرضا عبداله زاده
70000 ریال