مردی که از ذهن پنجره رفت
حمیدرضا عبداله زاده
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 148 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: مردی که از ذهن پنجره رفت

یک سطر از مردی که از ذهن پنجره رفت

از این قلم بخوانید

به قلم: حمیدرضا عبداله زاده
70000 ریال