دنیا دارد روی پاشنه های من میچرخد
سرور بهبهانی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 148 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین: دنیا دارد روی پاشنه های من میچرخد

یک سطر از دنیا دارد روی پاشنه های من میچرخد

از این قلم بخوانید

به قلم: سرور بهبهانی
60000 ریال