دنیا دارد روی پاشنه های من میچرخد
سرور بهبهانی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 148 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دنیا دارد روی پاشنه های من میچرخد

از این قلم بخوانید

به قلم: سرور بهبهانی
60000 ریال