آدم ها با مرگ شاعر میشوند
معصومه درفشیان
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 188 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از آدم ها با مرگ شاعر میشوند

از این قلم بخوانید

به قلم: معصومه درفشیان
90000 ریال