آدم ها با مرگ شاعر میشوند
معصومه درفشیان
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 188 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: آدم ها با مرگ شاعر میشوند

یک سطر از آدم ها با مرگ شاعر میشوند

از این قلم بخوانید

به قلم: معصومه درفشیان
90000 ریال