تنها مرگ زندگی میکند
محسن حسینخانی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تنها مرگ زندگی میکند

از این قلم بخوانید

به قلم: محسن حسینخانی
70000 ریال