تنها مرگ زندگی میکند
محسن حسینخانی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 96نوبت چاپ 164 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین: تنها مرگ زندگی میکند

یک سطر از تنها مرگ زندگی میکند

از این قلم بخوانید

به قلم: محسن حسینخانی
70000 ریال