هیچ دروغی به قشنگی تو نیست
محمد کاظم حسینی
سپید
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 94نوبت چاپ 296 صفحه70000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از هیچ دروغی به قشنگی تو نیست

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد کاظم حسینی
70000 ریال