شعرهایی شبیه شرایط
امیر دادویی
رباعی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۲۲۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از شعرهایی شبیه شرایط

از این قلم بخوانید

به قلم: امیر دادویی
۲۲۰۰۰ ریال