بدون واژه می‌آیم سراغت
محمد رضا مهدیزاه
دوبیتی
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۸۹نوبت چاپ دوم۹۶ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بدون واژه می‌آیم سراغت

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد رضا مهدیزاه
۳۰۰۰۰ ریال